Een nieuwe exoplanetenmissie voor de ESA in 2028


Het is nog zeker nog tien jaar te gaan, maar belangrijke ruimtemissies vergen nu eenmaal veel en complex voorbereidend werk en studie.

In het kader van haar Cosmic Vision-ruimteonderzoeksprogramma wordt door de ESA voor midden 2028 een vierde en laatste middenklas-missie voorzien. Een nieuwe satelliet zal met een Arianne 6 raket gelanceerd worden, de ARIEL, the Atmospheric Remote-sensing Infrared Large Survey Mission. Het is de bedoeling om deze satelliet te stationneren in het Lagrangepunt L2, dat zich op ongeveer 1,5 miljoen kilometer achter de Aarde bevindt.

Opzet van het project is een beter inzicht te krijgen in de structuur van exoplaneten. De laatste jaren werden er reeds duizenden exoplaneten ontdekt, maar niettegenstaande dit groot succes ontbreekt bij al deze ontdekkingen vooral één zaak: men weet bitter weinig over de specifieke kenmerken van de ontdekte exoplaneten. Hebben de ontdekte exoplaneten bepaalde eigenschappen die hen op een of andere manier binden aan hun respectievelijke moedersterren? Hebben  ze een atmosfeer, en zo ja, welke kenmerken heeft die atmosfeer? Is een exoplaneet door de eigenschappen van haar atmosfeer op een of andere manier gelinkt aan haar moederster? Het zijn stuk voor stuk belangrijke vragen in de zoektocht naar buitenaards leven. Volgens Günther Hasinger, directeur wetenschappen van de ESA, is deze stap met ARIEL “fundamenteel om het onderzoek naar eventueel buitenaards leven te begrijpen en op deze manier een link te leggen naar de plaats van het leven dat hier op Aarde is ontstaan”.

ARIEL zal van uiterst gevoelige apparatuur voorzien zijn, aangepast om van de onderzochte exoplaneten de chemische samenstelling van de atmosfeer te onderzoeken. Concreet zal dit op de volgende manier gebeuren: telkens een exoplaneet voorbij haar moederster langskomt wordt een deel van het sterlicht gefilterd door de atmosfeer van die planeet. Op die manier moet het dan ook mogelijk zijn informatie te bekomen over de dampkring van de planeet in kwestie. Het onderzoek zal uiteraard toegespitst worden op de gebeurlijke aanwezigheid van waterstofgas, koolstofdioxyde en methaangas. Deze zijn belangrijk gassen met het oog op de mogelijke ontwikkeling van leven.      

 

Bron: ESA ARIEL Press Releases

Tekst: Emiel Beyens, 20/05/2018